Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych

O Bibliotece

O BIBLIOTECE

 

Przedmiotem przedsięwzięcia EU-OPENSCREEN ERIC jest przygotowanie bazy, konstrukcja i eksploatacja pan-europejskiej infrastruktury umożliwiającej tworzenie kolekcji związków chemicznych, wysoko-przepustowe badania przesiewowe, chemiczna synteza i optymalizacja metod otrzymywania związków-kandydatów na nowe leki oraz bioprofilowanie i badania in vivo tych związków. Przyjmuje się, że stworzona baza będzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych placówek naukowych, uczelni jaki i przemysłu farmaceutycznego na ustalonych zasadach.

W części krajowej przedsięwzięcia realizowane będą dwa, wzajemnie uzupełniające się i  komplementarne cele: pierwszym celem jest utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZC) przy IBM PAN w Łodzi. Przewiduje się, że KBZC rozpocznie przyjmowanie związków syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne)  w połowie 2020 roku. Należy podkreślić, że KBZC będzie pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju. 

Drugim zadaniem jest konsolidacja istniejącej, krajowej infrastruktury badawczej i jej wzmocnienie w celu zintensyfikowania przesiewowych badań biologicznych związków chemicznych. Przy IBM PAN w Łodzi funkcjonować będzie Laboratorium Skriningowe Bakteriologia-Wirusologia, przy IChB PAN w Poznaniu rozwijana jest platforma wysokoprzepustowych badań przesiewowych (HTS) związków chemicznych a przy IBB PAN w Warszawie platforma optymalizacji struktury związków wiodących.

Drukuj / Zapisz do PDF