Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych

Jak korzystać z kolekcji

JAK KORZYSTAĆ Z KOLEKCJI

 

UŻYTKOWNIK, po zarejestrowaniu się będzie miał dostęp do bazy KBZCh. Związki wybrane przez UŻYTKOWNIKA z kolekcji KBZCh , w postaci płytek potomnych zawierających 10 mM roztwory związków w DMSO będą przekazywane UŻYTKOWNIKOM zarówno w Kraju jak i za granicą bezpłatnie lub na zasadach „non profit”, na podstawie odrębnej umowy między KBZCh i UŻYTKOWNIKIEM  w celu prowadzenia badań przesiewowych lub innych badań naukowych (Umowa Udostępniania jest w trakcie opracowywania ).

 

Jeżeli związek wykaże aktywność biologiczną w którymkolwiek z systemów testowych przeprowadzonych przez UŻYTKOWNIKA (tj. stwierdzone zostanie działanie zależne od dawki) KBZCh powiadomi PRZEKAZUJĄCEGO związki o wynikach bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przez KBZCh takich informacji od UŻYTKOWNIKA, w celu umożliwienia PRZEKAZUJĄCEMU i UŻYTKOWNIKOWI rozpoczęcia współpracy w zakresie ewentualnej dalszej ewaluacji aktywnego związku i jego optymalizacji chemicznej.

 

Zasady współpracy badawczej między PRZEKAZUJĄCYM a UŻYTKOWNIKIEM zostaną uzgodnione w osobnej umowie między nimi.

Drukuj / Zapisz do PDF