Jak korzystać z kolekcji

UŻYTKOWNIK, po zarejestrowaniu się będzie miał dostęp do bazy KBZCh. Związki wybrane przez UŻYTKOWNIKA z kolekcji KBZCh , w postaci płytek potomnych zawierających 10 mM roztwory związków w DMSO o objętości 10 µL będą przekazywane UŻYTKOWNIKOM zarówno w Kraju jak i za granicą bezpłatnie lub na zasadach „non profit”, na podstawie odrębnej umowy (Umowa Udostępniania Związków) między KBZCh i UŻYTKOWNIKIEM w celu prowadzenia badań przesiewowych lub innych badań naukowych.

Jeżeli związek wykaże aktywność biologiczną w którymkolwiek z systemów testowych przeprowadzonych przez UŻYTKOWNIKA (tj. stwierdzone zostanie działanie zależne od dawki) KBZCh powiadomi PRZEKAZUJĄCEGO związki o wynikach bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przez KBZCh takich informacji od UŻYTKOWNIKA, w celu umożliwienia PRZEKAZUJĄCEMU i UŻYTKOWNIKOWI rozpoczęcia współpracy w zakresie ewentualnej dalszej ewaluacji aktywnego związku i jego optymalizacji chemicznej.

Zasady współpracy badawczej między PRZEKAZUJĄCYM a UŻYTKOWNIKIEM zostaną uzgodnione w osobnej umowie między nimi.