O bibliotece

Przedmiotem przedsięwzięcia EU-OPENSCREEN ERIC jest przygotowanie bazy, konstrukcja i eksploatacja pan-europejskiej infrastruktury umożliwiającej tworzenie kolekcji związków chemicznych, wysoko-przepustowe badania przesiewowe, chemiczna synteza i optymalizacja metod otrzymywania związków-kandydatów na nowe leki oraz bioprofilowanie i badania in vivo tych związków. Stworzona baza jest otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych placówek naukowych, uczelni jaki i przemysłu farmaceutycznego na ustalonych zasadach.

W części krajowej przedsięwzięcia realizowane są dwa, wzajemnie uzupełniające się i komplementarne cele: pierwszym celem jest utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZC) przy IBM PAN w Łodzi. Infrastruktura KBZCh uruchomiona została w listopadzie 2021 i rozpoczęła przyjmowanie związków syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne). Należy podkreślić, że KBZCh jest pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju.

Drugim zadaniem jest konsolidacja istniejącej, krajowej infrastruktury badawczej i jej wzmocnienie w celu zintensyfikowania przesiewowych badań biologicznych związków chemicznych. Przy IBM PAN w Łodzi uruchomione zostało Laboratorium Skriningowe Bakteriologia-Wirusologia, przy IChB PAN w Poznaniu platforma wysokoprzepustowych badań przesiewowych (HTS) związków chemicznych a przy IBB PAN w Warszawie platforma optymalizacji struktury związków wiodących.